SKI SASSY7 ROSSIGNOL

location SKI SASSY7 ROSSIGNOL